Rubenis - Yatırımcı İlişkileri


Etik Değerler


Şirket Faaliyetleri

Şirket faaliyetleri yürürlükteki yasal mevzuat, esas sözleşme, iç yönergelere ve kamuya açıklanmış şirket politikalarına göre yürütülür.

Şirket Faaliyetleri

 • Çalışanlar, şirket çıkarlarını korumak ve gözlemekle mükelleftir. 
 • Pay sahiplerinin lehine menfaatleri korumak tüm çalışanların görevidir. 

İnsan Kaynakları 

 • Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. 
 • Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfi almada performans değerlendirmesi esas alınır. Çalışanlara kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır. 
 • Çalışanların sorun ve taleplerine karşı "Açık kapı politikası" izlenir. 
 • Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. 
 • Çalışanların sosyal güvenlik alanlarında eğitilmelerinin yanı sıra mesleki konularda ve bireysel gelişim konularında eğitilmeleri sağlanır. 

İş Ahlakı ve Davranışlar 

 • Genel ahlak kurallarına özen gösterir. 
 • Tüm çalışanlar görevlerini şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür. 
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve iş birliği anlayışı esastır. 
 • Şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, dini görüşler çalışma ortamında tartışılmaz. 
 • Şirketin ve "RUBENİS" isminin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. 
 • Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. 
 • Çalışanlar, prensip olarak şirketin menfaat sahipleri ile veya şirketin işleri ile ilgili olarak hediye kabul edemez, herhangi bir menfaat sağlayamaz.
 • Tüm menfaat sahipleri, Şirketimizin yukarıda belirtmiş olduğu etik kural veya ilkelere aykırı bir faaliyet veya şüpheli bir durumdan haberdar olunması halinde derhal kurumsal internet sitemizde bulunan iletişim kanallarını kullanabilirler. Böyle bir durumda Şirketimiz gerekli önlemleri alarak bilgilendirme yapacaktır. 

Sosyal Sorumluluk 

 • Bölgesel çevrenin, doğal hayatın ve insan sağlığının korunması için gerekli duyarlılık gösterilir ve bu konular ile ilgili tüm kurallara uyulur. 
 • Kültürel zenginliklerimizin korunması amacı ile kültürel amaçlı faaliyetlere destek verilir.
 • Tüketici haklarının korunmasına büyük özen gösterilir. 
 • Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla çalışan diğer kurum kuruluşlarla iş birliği yapılır. 
 • Şirketimizin, tüm çalışanlarının uymasını denetlediği etik kurallar, Rubenis'in uzun yıllar süren çalışma hayatında bugünkü haline gelmiştir. Bu etik kurallar Rubenis'in çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslararası teamüller ve genel dürüstlük, doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir. Tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek, ülkemizin doğal kaynaklarını işlettiğimiz ve bu alanda faaliyet gösterdiğimiz için ulusal bilinç içerisinde bulunmak, doğayı, çevreyi korumak kaliteyi daima on planda tutmak, bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak Rubenis çalışanlarının genel prensibidir. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı bir davranışın tespit edilmesi durumunda ilk amirinden başlayarak sırasıyla ilgili bolum şefi, ünite yöneticisi, genel müdür yardımcısı ve son kademe olarak genel mudur tarafından gerekli işlemler şirket insan kaynakları ve personel yönetmeliğine göre yerine getirilir.

Çalışanlara Yönelik  Tazminat Politikamız 

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken kendisine 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Yasası ile 1475 sayılı yasa ve ilgili mevzuat hükümlerini referans kabul etmekte, mevcut yasalara uygun davranmaktadır. Bu çerçevede; 

Kıdem Tazminatı, iş sözleşmesi 4857 sayılı yasada öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve bir yılı aşan süre kıdemi bulunan personel veya personelin ölümü halinde mirasçılarına yasanın ilgili maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.

İhbar tazminatı, 4857 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden, işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin fesih edileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.

 İnsan Kaynakları Gelişim Politikası

Üretim ve ticari faaliyetimizin asli kaynağı olan  “İnsan”  faktörü bilinci ile kısaca İKY olarak belirtilen İnsan Kaynakları Yönetimi içerisinde tüm çalışanlarımızın gelişimlerini planlayan bir sistemimiz de mevcuttur.  Nicelik ve performans şirketimizin ölçülebilir başarısını ortaya koyması açısından önemlidir ancak bunu ortaya çıkaran unsur niteliktir.

Bu sistemin amacı çalışanlarımıza şirket kültürünü benimseterek kişisel olarak performanslarını arttıran programlar, eğitim ve etkinlikler tertip etmek, çalışanları bu konuda desteklemektir.  Bağlılık odaklı İKY sistemimiz yürütüldüğü tüm işletmelerde genel müdürlük ve bürolarımızda olumlu bir çalışma ortamı sağlarken aynı zamanda çalışanlarımızın gerek iş ile ilgili gerekse kişisel bilgi ve becerilerini arttırıcı faaliyetlerde bulunulmasını hedeflemektedir.  Sistemimiz her yıl eğitim ihtiyaç ve gelişim analizi formları ile (çalışan memnuniyeti anketleri ile dağılır) ihtiyaçları saptamak sonrasında çalışanlara işlerini ve kendilerini geliştirmeleri için uygun fırsatlar verilmektedir. 

Gelişim planlaması ile elde edilen neticeler kariyer planlarına etki ederek çalışanlarımızı daha etkin kılmak, aktif rol almaları ve sorumluluk üstlenmeleri konusunda cesaretlendirmek sureti ile kişisel ve şirket bazında üst düzey performans göstermek temel hedefimizdir.