Rubenis - Yatırımcı İlişkileri


Bağış ve Yardım Politikası


Şirket; kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlar doğrultusunda veya Şirket’in faaliyet konusu ile ilgili çalışmalar yürüten dernek, vakıf, eğitim ve öğretim kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ve Genel Kurul’ca belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, tabi olduğu mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası hükümleri uyarınca her bir dönem içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.